FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:02 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७७ ०७९/०८० 04/20/2023 - 16:02 PDF icon कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७७.pdf
स्वास्थ संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:05 PDF icon स्वास्थ संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
सुरक्षित आवास गृह संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:05 PDF icon सुरक्षित आवास गृह संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
सार्वजनिक बिदा घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:04 PDF icon सार्वजनिक बिदा घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:04 PDF icon शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६.pdf
शिक्षा नीति २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:03 PDF icon शिक्षा नीति २०७६.pdf
व्याकहो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:03 PDF icon व्याकहो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
वारुणयन्त्र स_ंचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:02 PDF icon वारुणयन्त्र स_ंचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf
येाजना सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ०७९/०८० 04/20/2023 - 13:01 PDF icon येाजना सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf

Pages