वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं ७

वडा नं :- ७                                 साबिक गा.बि.श. :- महेन्द्रनगर

साबिक का वार्डहरु :- ४       पर्यटकीय स्थल :- .....

क्षेत्रफल :- ९.६२ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- २०१८

पुरुष :- ३९४६ महिला :- ४७९१ जम्मा :- ८७३७