वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं ४

वडा नं :- ४                                   साबिक गा.बि.श. :- भरौल

साबिक का वार्डहरु :- २, ६, ७, ८, र ९       पर्यटकीय स्थल :- ...............

क्षेत्रफल :- १३.९९ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- ११२०

पुरुष :- २१९० महिला :- २५३२ जम्मा :- ४७२२