वराहक्षेत्र नगरपालिकाको WEB-SITE मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं ३

वडा नं :- ३                                   साबिक गा.बि.श. :- भरौल

साबिक का वार्डहरु :- ३       पर्यटकीय स्थल :- बेलहा मन्दिर, टेगने पोखरी

क्षेत्रफल :- २१.९७ बर्ग.किमी.                                        

२०६८ को जनगणनानुसार                                     

घरधुरी संख्या :- १६६५

पुरुष :- ३३८६ महिला :- ३९५० जम्मा :- ७३३६